tisdag 20 mars 2018

SEXBEROENDE FINNS I HJÄRNAN


Det finns väl ingen som tänker så här när man vaknar på morgonen och ser att solen lyser upp tillvaron en varm sommardag - ”Vilket fint väder det är! Jag vet, jag tror jag ska göra det jag kan för att sabba mitt liv idag!”
Ändå är det precis det som händer för människor som utvecklat sexberoende. Sexberoende innebär att specifika aspekter av en persons sexualitet ”löper amok” och går överstyr. Precis som alla andra beroenden leder detta till negativa konsekvenser i en persons liv.
Vad är sexberoende?
”Sexberoende kan definieras som alla sexuellt relaterade tvångsmässiga beteenden som stör livet och som orsakar svår ångest och stress hos den sexberoende, hos dennes partner, vänner och/eller relaterat till personens arbetsmiljö eller skola. De sexuella aktiviteterna blir den organiserande faktorn som styr en persons liv till den grad att de är villiga att offra det de värnar om mest för att kunna bevara och fortsätta med sina beteenden.”  Erik Sundby - Det Är Inte Kärlek När Sex Blir En Drog
Den amerikanska branschorganisationen ASAM (American Society for Addiction Medicine) har efter en lång remitteringstid på flera år för första gången i historien definierat beroende utifrån vad som händer i hjärnan. Om man applicerar denna definition på sexberoende lyder det så här:
”Sexberoende är en primär, kronisk sjukdom i hjärnans belönings – och motivationssystem, i minnet, och i tillhörande nervbanor. Dysfunktion i dessa nervbanor visar sig genom karakteristiska biologiska, psykologiska, sociala och andliga konsekvenser. Detta återspeglas i en individs patologiska strävan efter belöning och/eller lindring genom att använda specifika sexuella beteenden. Sexberoende kännetecknas dels av oförmåga att konsekvent avstå från dessa beteenden och dels försämrad förmåga att kontrollera beteendena. Sexberoende kännetecknas också av begär efter de sexuella beteendena och minskad förmåga att erkänna och acceptera betydande problem pga. sina beteenden och konsekvenserna av beteendena i sina relationer, liksom allmänna dysfunktionella reaktioner i livet.”
Liksom andra kroniska sjukdomar innebär sexberoende ofta cykler av återfall och remission (tillbakadragande). Utan behandling eller engagemang i tillfrisknande är sexberoende progressiv och kan resultera i invaliditet eller för tidig död.
Vanliga symptom på sexberoende 
1. Återkommande misslyckanden eller oförmåga att stå emot impulser att engagera sig i specifika sexuella beteenden.
2. Att ofta ägna sig åt dessa beteenden i en större utsträckning eller under längre tidsperioder än avsett. 
3. Varaktigt begär eller misslyckade försök att sluta, minska eller kontrollera dessa beteenden.
4. Att ägna orimligt mycket tid åt att få sex, att vara sexuell eller att återhämta sig från den sexuella erfarenheten.

5. Upptagenhet med det sexuella beteendet eller med förberedande aktiviteter.
6. Att ofta ägna sig åt beteendet när man förväntas fullgöra yrkesmässiga, akademiska, familjemässiga eller sociala förpliktelser.
7. Att fortsätta med beteendet trots en medvetenhet om att ha ihållande eller återkommande sociala, ekonomiska, psykologiska eller fysiska problem som orsakas eller förvärras av beteendet.
8. Behov av att öka intensiteten, frekvensen, antalet, eller risktagningen av beteendet för att uppnå önskad effekt; eller att fortsätta med beteendet på samma nivå men med avtagande intensitet, frekvens, antal eller risktagning.
9. Att ge upp eller begränsa arbetet, det sociala livet eller fritidsaktiviteter på grund av beteendet.
10. Känsla av nöd, ångest, rastlöshet eller irritation om det inte går att engagera sig i beteendet. 
Vem kan utveckla sexberoende?
98% av de som utvecklar sexberoende kommer ifrån en uppväxtmiljö som gynnar utveckling av just sexberoende. I 87% av fallen finns det redan ett beroende i familjen. Om man tittar på de övergrepp, kränkningar eller tidiga trauman som finns i familjemiljön är det 97% som varit utsatta för känslomässiga övergrepp. 81% av de hjälpsökande har varit utsatta för sexuella övergrepp eller kränkningar, och 72% för fysiska övergrepp eller kränkningar.
Människor som utvecklar sexberoende kommer alltså från en ”katalytisk” miljö som gör att skam, ångest, och stress stelnar till i personen och ger näring till utveckling av sexberoende. 


Hjärnan

För inte alltför länge sen trodde man att när vi människor kommer upp i 25 års åldern så slutar hjärnan utvecklas. Idag pratar vi om hjärnans plasticitet. Hjärnans förmåga att ständigt anpassa sig efter det nya, att ständigt kunna förändras. Det ter sig som rätt ironiskt att denna förmåga kan leda till det slaveri som finns i beroendet. Vi ska titta på hur detta går till. Men först - några påståenden som är välgrundade i forskning.
Beroendesjukdomen kan utvecklas i 3 olika områden. Dessa är:
1. Substansberoende (ex alkohol och andra kemiska droger)
2. Beteendemässiga -eller processberoende (spel, arbete, träning)
3. Närings -och njutningsberoende (sex, mat)
Oavsett i vilket område beroendet finns aktiverar det exakt samma nervceller som har att göra med belöning. Dessutom leder alla beroendeframkallande substanser, beteenden/aktiviteter eller upplevelser till en ackumulering av Delta FosB, ett protein som i sin tur (bl a) aktiverar gener som är involverade i beroende. När ackumuleringen av Delta FosB kommer till en specifik nivå börjar det reglera de gener som kontrollerar accumbenskärnan. Ackumulering av Delta FosB sker genom en process som heter sensibilisering och genom mekanisk inlärning, alltså inlärning genom upprepning (se mer om Delta FosB nedan). Alla droger och beteenden/aktiviteter som potentiellt kan orsaka beroende delar en viktig mekanism: höjning av dopamin i Accumbenskärnan (även kallad belöningscentret, den del av hjärnan som har att göra med utveckling av beroende)
Sexberoende och matberoende ligger nära varandra
Utifrån de olika områden där beroende kan förekomma finns sexberoende och matberoende nära varandra. Det finns flera anledningar till detta, varav den främsta är att båda handlar om naturliga behov som ”löper amok”. Det går inte heller att ”nolla” på samma sätt som med alkohol eller andra droger. Alla måste äta varje dag och alla har en sexdrift. Båda sex och mat är olika typer av näring som vi människor behöver. Det är t ex lika skadligt att avsexualisera sig själv som att agera ut specifika aspekter av sin sexualitet i ett tvångsmässigt mönster som ger negativa konsekvenser. En annan likhet mellan mat/sex är själva tillfrisknandeprocessen. I båda fall handlar det om att definiera det som är problemet och sedan göra en plan för att avstå från detta. När vi pratar om sexberoende kan man statistiskt sett se tydliga mönster i de problembeteenden som människor söker hjälp för. Statistiskt sett finns det 169 olika sexuella beteenden som människor söker hjälp för över hela världen. Dessa beteenden kan delas upp i 10 olika typer av sexberoende. I den här artikeln skulle det ta alldeles för mycket plats att gå igenom alla dessa 10 typer, men de vanligaste typer av sexberoende som människor söker hjälp för i Sverige är typ 2: Voyeuristisk sex (oftast i form av porranvändning), och Typ 3: Förförelse och Erövring (det sk Casanovakomplexet).
Voyeurism betyder ju ”att titta på” och människor som fastnar i t ex porranvändning gör det som en isolerande sexuell aktivitet. Porren fungerar som ett visuellt stimuli för att fly in i en besatt trance. Upphetsningen är visuell - man är egentligen inte delaktig, utan bara tittar på. Just porrberoende är det fler och fler människor som söker hjälp för. Porrberoende eskalerar väldigt mycket i Sverige, och de som söker hjälp blir allt yngre (se gärna www.cybersexdetox.se för information om detta).
Förförelse och erövring handlar oftast om att jaga bekräftelse och en känsla av makt och kontroll genom förförelse. Upphetsningen får också näring genom att erövra och ha kontroll. Ungefär 40% av de hjälpsökande i Sverige har den här typen av sexberoende.  
Mer om Delta FosB
Delta FosB är en sk transkriptionsfaktor (se nedan: 1) som reglerar uttrycket av gener som styr båda funktionen och strukturen hos de synapser som överför dopamin. Att utveckla beroende förändrar alltså hjärnans struktur på en grundläggande nivå. Beroende innebär att synapserna i olika hjärnregioner byggs om och Delta FosB anses vara en del av processen genom vilken några av dessa förändringar sker.
(1) Transcription är den process varmed genetisk information i cellens DNA översätts till information som antingen slår på eller slår av olika gener. Transkriptionsfaktorer är de proteiner (Som t ex delta fasB) som hjälper till med denna process.
Eric Nestler vid University of Texas har visat hur beroende orsakar permanenta förändringar i djurs hjärnor. Han har bevisat att en enda dos av många olika beroendeframkallande kemiska substanser - som kokain - kommer att producera Delta FosB. Varje gång den kemiska substansen används ackumuleras mer Delta FosB tills det slår om en genetisk strömbrytare, vilket påverkar vilka gener som kopplas på eller av. När denna omkoppling sker orsakar det förändringar som kvarstår länge efter att man slutat använda drogen. En irreversibel skada som heter beroende har uppstått i hjärnans dopaminsystem.


Alla uttryck för beroende leder till en ackumulering av Delta FosB och samma permanenta förändring i dopaminsystemet 

En person som utvecklat sexberoende upplever begär efter sina specifika sexuella beteenden pga att hans hjärna har blivit sensibiliserad (dvs. lätt aktiverat) för en specifik stimuli (specifika sexuella beteenden som ger dopamin när det handlar om sexberoende). Effekten förstärks vid upprepning. De förändringar som uppstår i hjärnans belöningssystem kan ibland förbli permanenta. Det är då man pratar om att beroende är kronisk.
När hjärnans belöningssystem sensibiliseras upplever man också allt lättare ett sug efter mer av det specifika stimuli som ger lindring från smärta eller inre oro, stressreducering, eller lättnad från ångest. Ofta räcker det med tankar, fantasier eller bilder av ett specifikt stimuli för att få ett sug. För en sexberoende räcker det alltså med att man upplever en situation som påminner om sitt specifika utagerande för att man ska bli sugen på att agera ut. För till exempel en kokainberoende räcker det med att se bilder av kokain för att man ska bli sugen. Det finns allmänna s.k. ”triggers” för sexberoende personer, och varje individ har sina egna. Vi delar upp triggers i 2 kategorier:
1. Externa (människor, platser, och företeelser utanför sig själv som triggar igång ett sug)
2. Interna (olika känslotillstånd som triggar igång ett sug)
Återigen - precis som vid matberoende är det en väsentlig del av tillfrisknandet att känna till båda sina interna och externa triggers.
Vad innebär toleransökning?
Sensibilisering skiljer sig från tolerans. När tolerans utvecklas, behöver den beroende mer och mer av de specifika stimuli (dvs drogerna, beteendena eller upplevelserna) för att få en effekt. När sensibilisering utvecklas, behöver den beroende mindre och mindre stimuli för att uppleva ett intensivt sug. Sensibilisering leder alltså till ökat sug. Det är ackumuleringen av delta FosB, orsakad av exponering för specifika stimuli som leder till sensibilisering.
Lite kort om abstinens
Vid utveckling av beroende vänjer sig hjärnan vid en onormal hög dopaminutsöndring. Den normaliserar denna höga dos dopamin och det skapas ett status quo. Eftersom hjärnan alltid strävar efter balans innebär det att om en person som är sexberoende slutar agera ut får han eller hon abstinenssymptom. Det fungerar ungefär som ett bord med fyra ben. Rycker man bort ett ben kommer bordet att vara instabilt. Hjärnan kommer att göra allt för att återgå till det som den upplever som status quo - dvs. göra allt i sin makt för att den beroende ska börja agera ut igen.
Ett bra exempel porranvändning. Eftersom man normaliserat en hög dopaminutsöndring relaterat till porr räcker inte vanlig sex till längre för att tända en person sexuellt. När man använder porr tror hjärnan att man har massor med tillfällen att ha sex. Eftersom förmågan att föra sina gener vidare är en av de starkaste drivkrafterna som finns pumpas massor med dopamin ut när man använder porr. Hjärnan vänjer sig vid den oändliga mångfalden av porr på nätet och de perfekta kropparna där, som alltid är villiga att tillfredsställa en persons begär - allt medan verkligheten ser helt annorlunda ut...
Tillfrisknande
De goda nyheterna är att hjärnans plasticitet också innebär att tillfrisknande är möjlig. Det förflutna kan man inte ändra på, men man kan forma sin egen framtid.

(Genom att avstå från porren kan t ex den porrberoendes hjärna till slut bli en vän som hjälper personen att hitta tillbaka till livet) 
Tillfrisknande handlar mycket om att bygga upp nya och mer funktionella nervbanor i hjärnan. Detta gör vi genom att skriva om berättelsen om vilka vi är. När vi fortsätter att införliva denna nya berättelse om oss själva genom att förändra våra kommunikationsmönster och dela med oss till andra förstärker och fördjupar vi dessa nervbanor. Detta i sin tur förstärker vår läkning och gör att vi ger oss själva allt mer stöd i tillfrisknandet.


lördag 24 juni 2017

Vår största sexorgan ligger mellan öronen

Hjärnan är det stället där vi verkligen upplever intimitet, glädje, kärlek och tillfredsställelse. Men det är också där vi skapar negativa känslor, dåliga vanor, destruktiva tvång och där beroendesjukdomen kan utvecklas.

 Tvångsmässig porranvändning - porrberoende - är ett utmärkt exempel.

Det borde vara självklart att kunna genomföra följande:

”Porren orsakar smärta i mitt liv, så fr.o.m. nu kommer jag inte att använda det längre!” 

När allt kommer omkring när du rör en het platta på spisen säger din hjärna: 

”Aj! Jag brände mig! Detta kommer jag aldrig att upprepa!”

Du kommer säkert att oavsiktligt bränna dig i framtiden, men du kommer inte avsiktligt att lägga handen på en het platta igen. 

Om skuld, skam och andra negativa känslor följer i spåren efter porranvändning och pga detta så lovar en person sig själv och andra att inte använda det igen, borde det inte vara tillräckligt för att de inte kommer att söka sig tillbaka till porren veckor, dagar eller timmar senare?

Svaret är intre självklart ”JA!”. Till skillnad från den heta plattan är porr spännande. Det kan helt och hållet fånga din uppmärksamhet. Det distraherar dig från andra tankar, och genom orgasm levererar den dessutom en stark dos av eufori. Enkelt förklarat säger hjärnan: 

"Jag använde porr. Jag onanerade. Det kändes bra. Jag kommer att göra det igen framöver. Jag behöver verkligen det här.”

Och lite senare:

”Jag är inte säker på att jag får tillräckligt av det jag behöver. Vad sägs om lite mer?"

Blanda in ångest och spänningen i att använda det förbjudna; rädslan för att bli påkommen och tryggheten i det hemliga livet; och hjärnan lär sig ännu snabbare under dessa intensiva utlopp. Med varje upprepning får hjärnan kraftfulla sprutor av signalsubstanser och hormoner som garanterar framtida begär efter samma stimuli - dvs. mer porr, hetare porr, intensivare porr, och häftigare porr.

Intressant nog har våra hjärnor den rätta tanken, men processen har kapats och lämnat en känsla av missnöje och längtan. Anledningen är att vi skapades mer för att uppleva följande: 

"Min partner är attraktiv för mig. När vi binder oss till varandra fångar det min fullständiga uppmärksamhet. När vi berör varandra känner jag mig upphetsad, jag är föremål för omtanke, jag känner mig älskad och njuter av en andlig koppling. Jag känner inte bara en fysisk rush utan också ett djupt band tillsammans med min partner och sexuell tillfredsställelse. Den här personen är en del av mig. Låt oss göra det igen snart."

Människor är utformade för att ha med sig sin ande, sin själ och sina kroppar - ja, hela sitt Jag - i sex. 


Har du fastnat i den isolerande, destruktiva fantasivärlden som porr erbjuder? Behöver du hjälp att bryta ditt beroende och hitta tillbaka till livet? Hör av dig! info@cybersexdetox.se, info@dbksverige.se, eller ring: 08-654 00 66.söndag 4 juni 2017

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Att använda porr är som att jaga pappersfjärilar.....

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Att använda porr är som att jaga pappersfjärilar.....: På 1950-talet spelade två forskare vid namn Dr Nikolaas Tinbergen och Dr D. Magnus ett spratt på fjärilar. Efter att ha räknat ut vilka mä...

Att använda porr är som att jaga pappersfjärilar...

På 1950-talet spelade två forskare vid namn Dr Nikolaas Tinbergen och Dr D. Magnus ett spratt på fjärilar. Efter att ha räknat ut vilka märken på kvinnliga fjärilsvingar som var mest iögonfallande för sina fjärilskompisar, skapade de sina egna fjärilsvingar av kartong och målade dem för att se ut som superhäftiga honor. Mönstren på deras vingar baserades på vingarna hos normala fjärilar fast med mer spännande ”varumärken” än det som någonsin skulle kunna finnas i naturen.

Och fjärilarna föll för det! 

Även om verkliga kvinnliga fjärilar var närvarande och tillgängliga, försökte hanarna para sig med pappversionerna. De hade blivit lurade. De ignorerade de verkliga honorna och håll sig till att göra allt de kunde för att charma papperskopiorna.

Allt är lögner I porr - från hur människor ser ut till hur och varför de har sex. I sin besatthet jagar porrberoende personer något som inte är verklig. Genom detta går de miste om faktiska, verkliga relationer.

Behöver Du hitta tillbaks till livet från överdrivit porranvändning, eller porrberoende? Mejla gärna till info@cybersexdetox.se för råd och stöd! onsdag 31 maj 2017

Porr i den digitala eran

En anledning till varför porr tänder våra hjärnor är att den ger oss ett falskt löfte om möjligheten att ha ohämmat sex. 

Liksom konst är porr en personlig smaksak: 

För en del människor är porr upphetsande och roligt att använda tillsammans med sin partner. Medan det för andra sätter fokus på utnyttjande av utsatta personer. 

Det är även svårt att bestämma exakt vad som egentligen är pornografiskt. En medlem i högsta domstolen i USA frågades t ex hur man definierar pornografi och han svarade: "Jag vet vad det är när jag ser det."

En del människor påstår att porranvändning kan vara ett sätt att utöva vår yttrandefrihet. Oavsett detta kvarstår frågan: 

Är porren sexuellt befriande, eller är det en form av sexuell förtryck? 

Kan det vara möjligt att en del av vår voyeuristiska attraktion till porren inte är som ett fönster för blomstrande sexualitet utan som en spegling av personligt trauma? Många porrstjärnor har sina egna demoner som driver på dem. En del är offer för tidiga sexuella, fysiska eller känslomässiga övergrepp. Att agera i porr eller att använda det tvångsmässigt kan båda vara ett sätt att upprepa trauman i ett försök att rätta till vad som en gång gick snett.

Faktum är att prestationsaspekten hos de som agerar i t ex porrfilmer påminner oss om att den sexualitet som finns i porren egentligen inte är riktig sex. Det är en låtsasvärld byggd på belysning, kameravinklar och könsbilder i extrem närbild. Ingen äkta förspel, inga känslor, ingen förkroppsligad koppling till en annan människa. Och eftersom vi aldrig ser ens ett sken av autentiskt sex mellan två kärleksfullt samtyckande vuxna individer, fortsätter porrens kulturella myter om kvinnor och män: 

Kvinnor är utbytbara sexobjekt utan egna unika behov, och män har permanent stånd och omöjligt stora penis. 

Oavsett vad din inställning är till porr, är det viktigt att komma ihåg att de flesta människor inte ser ut som skådespelarna i porrscener. Var försiktig så att du inte jämställer dig själv och din partner med dessa bilder, eller att frossa i bortkopplad  och dissocierat syntetiskt sex.

Har du problem med att se skillnaden mellan pornografiskt sex och verklig sex i relation till en verklig människa? Eller har det gått så långt för dig att du inte ens är intresserad längre…

Vad är skillnaden för dig med att ha sex i verkligheten och att ha sex i låtsasvärlden? 


Vad tycker du om pornografi? Har porren tagit över ditt liv? Hör gärna av dig till Cybersex Detox för råd och stöd!